Metode

Når du følger din lykke, vil døre åbne sig der, hvor du ikke ville have troet, at der var døre og hvor der ikke ville være en dør for nogen andre – Joseph Campbell

Psykoterapi er en samtaleform, der i en tryg og støttende ramme hjælper dig med at få indsigt i og forståelse for dine tanker, følelser og handlemønstre. Hvilken behandlingsmæssig metode terapien vil basere sig på, er afhængig af din problemstilling og dine ønsker for din terapeutiske proces. Det samme gælder for antallet af sessioner i det terapeutiske forløb, som vi tilpasser efter dine ønsker/din proces. Vores samtaler vil naturligvis have fokus på det, som forhindrer dig i at leve det liv, som du ønsker og har behov for. Her vil et konstruktivt udgangspunkt være at kigge nærmere på de aktuelle problematiske oplevelser/situationer, som du støder på i din hverdag. Om det for dit udbytte af terapien er relevant at inddrage fortiden (din barndom/ungdom, hvad der har kendetegnet netop din opvækst i din familie/dine omgivelser) vil afhænge af din problematik og dine ønsker for den terapeutiske proces. Det er dog min både teoretiske og kliniske erfaring, at der meget ofte – for ikke at sige altid – er en sammenhæng mellem de vanskeligheder, vi møder i vores nutid og oplevelser fra tidligere dele af vores liv. Den røde tråd, der knytter sig mellem nutidens problemer og fortidens forskellige oplevelser viser sig ofte at være netop den brik, der kan give en frigørende indsigt i og forståelse af, hvorfor livet aktuelt føles så problematisk og fastlåst.

Ofte vil terapien basere sig på en kombination af følgende teoretiske retninger:

Psykodynamisk terapi

 

Den psykodynamiske terapi fokuserer på de grundlæggende mønstre i menneskers psyke og personlighed, som mere eller mindre bevidst er styrende for vores følelsesliv. Disse mønstre er dannet i vores barndom og i vores relationer til vores tætteste omsorgspersoner. Vores brug af den psykodynamiske terapi kan hjælpe dig til at forløse og forandre gamle ubehagelige følelsesmæssige traumer og reaktioner, så at du nu i dit voksne liv lettere kan være i dine følelser og dermed opnå en større oplevelse af psykologisk klarhed, frihed, kontrol og ikke mindst glæde i dit liv.  F.eks. undersøger vi, hvordan de eventuelle problemer og udfordringer, som du oplever i dine forhold til andre mennesker, kan forstås ud fra den måde, du som barn blev set og mødt af dine forældre på. Hvordan barndommens ubevidst indlærte mønstre for, hvordan man er i et forhold til et andet menneske, præger den måde, du i dag relaterer dig til vigtige personer i dit liv (kæreste, børn, øvrige familie, venner, kolleger m.fl.). Erkendelse af og indsigt i disse mønstre giver dig mulighed for via medfølelse for det barn, du var engang, at håndtere dine nutidige forhold til andre mennesker på en mere konstruktiv måde. Man kan endvidere i denne terapi arbejde mere udforskende, hvilket er en fordel, hvis du ikke er helt klar over, hvad problemet er, eller hvorfor du har det, som du har det.

Kognitiv terapi

 

I kognitiv terapi undersøger vi hvilke tankemønstre, der er styrende for dine følelser og handlinger. Disse tankemønstre baserer sig ofte på nogle grundholdninger om dig selv, andre mennesker og livet. Grundholdninger, som er dannet helt tilbage i din barndom og via dine erfaringer gennem livet er blevet udbygget og cementeret. Er tonen i disse grundholdninger negativ (som f.eks. “jeg er værdiløs”, “andre mennesker er kritiske overfor mig, de er bedre end mig og de vil mig ikke noget godt” og “livet er nådesløst”), vil dine tanker afspejle denne negative tone, hvilket igen vil smitte af på dine følelser og handlinger. Ved at se på sammenhængen mellem tanke, følelse og handling vil du kunne opnå en helende indsigt i og forståelse af dine vanskeligheder. Vi vil have skabt et konstruktivt udgangspunkt for, at du mere frit kan erstatte/nuancere de negative grundholdninger med positive grundholdninger, hvilket vil have en positiv forandrende effekt på dine tanker, følelser og handlinger. Og dermed også på din livskvalitet og trivsel.

Eksistentiel terapi

 

Den eksistentielle terapi kan være meget givende, hvis du er i en situation, hvor meningen med livet er blevet uklar og du sætter spørgsmålstegn ved de værdier, idealer, mål osv, som du indtil nu har baseret dit liv på. En sådan oplevelse af tvivl omkring, hvad man tidligere har troet på, vil ofte ses udløst af en akut krisesituation, hvor der bliver vendt op og ned på ens liv. Det kan f.eks. dreje sig om dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisse, utroskab, fyring, tab af tidligere motivation omkring arbejde mm. Når livet på disse barske måder tager en anden retning, end man havde ønsket og planlagt, vil der for rigtigt mange mennesker opstå en nagende tvivl om ens egen værdi og livsberettigelse (lavt selvværd), tvivl om egne evner og kompetencer (lav selvtillid), tvivl om ens formål i livet/meningen med ens liv og tvivl om livets godhed/retfærdighed. En følge af denne “livs-tvivlen” vil ofte være oplevelser af ensomhed, håbløshed, uretfærdighed og magtesløshed. Den eksistentielle terapi vil her nænsomt kunne hjælpe med til at få bearbejdet disse følelser via en erkendelse af og om ikke en accept af, så en forligelse med det tab, man har lidt. Og samtidig muliggøre en proces hen imod etableringen af enten en ny tro på de gamle idealer, værdier, mål mm. eller en skabelse af nye mål, idealer og værdier, som er mere i tråd med, hvor man nu befinder sig i livet. En orientering imod de positive kvaliteter i ens nye livssituation, med respektfuld anerkendelse af betydningen af det, der var, men som nu er borte.

Mindfulness

 

Mindfulness betyder at være fuldt tilstede og nærværende i nuet. Dvs. at have en opmærksomhed på det, der foregår lige nu. Vi mennesker er ofte optagede af tanker om fremtiden, det vi skal huske, noget vi bekymrer os over eller noget vi ser frem til. Eller vi kan være optagede af tanker om fortiden, noget vi fortryder eller grubler over. Begge disse tankesæt forhindrer os i at være ordentligt tilstede i nuet, med det vi foretager os lige nu samt være nærværende i kontakten med andre og ikke mindst med os selv. Med Mindfulness lærer du at fokusere på nuet på et tankemæssigt, emotionelt og kropsligt plan. I terapien lærer du at udvikle evnen til at være i fuld kontakt med dig selv, dine tanker, dine følelser og din krop lige nu.  Følelser og tanker opleves, som de er, men vurderes ikke, de observeres blot, hvilket giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende samt opdage den negative rolle, som destruktive tanker og tankemønstre kan spille i dit liv. Bevidsthed om dig selv og dine reaktioner åbner op for objektivt at kunne forholde dig til, hvad der end måtte opstå i nuet – derved opøver du en evne til at agere i stedet for at reagere. At se på dine tankemønstre vil bl.a. kunne bibringe dig en indsigt i, hvordan du reagerer på stress og pres. Mindfulness er på denne måde meget anvendelig i forbindelse med håndtering og behandling af stress.

Jeg er måske ikke gået den vej, jeg havde tænkt mig at gå, men jeg tror, at jeg er endt der, hvor jeg havde tænkt mig at ende. – Douglas Adams
Every blade of grass has its Angel that bends over it and whispers,”Grow, grow”